Certifikát Ověřeno zákazníky

Vše o nákupu > Obchodní podmínky

Vyberte si prosím z následujících možností:


Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.filmyzastovku.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu www.filmyzastovku.cz je společnost 24 Promotions s.r.o, se sídlem Praha 4, Branická 1319/86, PSČ: 147 00, IČO: 289 29 641, DIČ: CZ 289 29 641, tel: 733 799 724, e-mail: info@filmyzastovku.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Smluvní strany se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodly, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak (tj. není-li smluvní stranou spotřebitel), řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

§ 1 Vymezení pojmů:

1.1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

1.2. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.3. Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.4. Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.5. Objednávka – obsahuje kupujícího je návrhem kupní smlouvy a obsahuje podstatné náležitosti jako je např.: přesná specifikace zboží a jeho počet, cena za zboží a způsob doručení.

1.6. Uzavření kupní smlouvy – samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v potvrzení.

1.7. Storno objednávky

1.7.1. ze strany kupujícího – V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody hlavně v případě nákupu zboží ‚na objednávku‘, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží již byly vynaloženy prokazatelné výdaje. Storno poplatek může dosahovat výše až 50% z celkové ceny zboží.

1.7.2. ze strany prodávajícího – Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) není možné kontaktovat kupujícího (chybně uvedený kontakt – telefonní číslo nebo email, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.)

b) kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu

c) stane-li se její plnění nemožným (např. zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží)

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet anebo na adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

1.8. Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

§ 2 Práva a povinnosti prodávajícího:

2.1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat zboží v termínu uvedeném v dostupnosti produktu, dodat zboží na adresu kupujícího a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

2.2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

2.3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze případě, že o to zákazník písemně požádá.

§ 3 Práva a povinnosti kupujícího:

3.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3.2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný a úplný telefonický kontakt a email.

3.3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze. O vymazání z databáze je nutné požádat písemnou formou.

§ 4 Cena

4.1. Ceny jsou platné k okamžiku objednání. Výjimkou jsou předobjednávky, u kterých jsou uvedené ceny orientační a mohou se změnit. Pokud bude doporučená maloobchodní cena zboží změněna, vlivem rozhodnutí dodavatele či jiné třetí strany, bude automaticky změněna i cena zboží ve Vaší předobjednávce. Uvedené ceny zboží a přepravného jsou včetně DPH.

§ 5 Platební podmínky

5.1. Platba bankovním převodem – jedná se o převod financí z Vašeho na náš účet pomocí obvyklého převodního/pla­tebního příkazu. V případě použití této metody Vám poskytujeme patřičné variabilní symboly a čísla, která je třeba k transakci. Po převedení částky na náš účet je Vám zboží odesláno. Výhodou je nižší poštovné v rámci ČR. Další důležitou výhodou je fakt, že kupující se stává majitelem zboží okamžikem jeho zaplacení. Veškeré zboží je pro Vás blokováno na tak dlouhou dobu, jakou je potřeba při čekání na vyřízení objednávky (nejčastěji dochází k prodlení u předobjednávek, kdy se čeká na vydání jednotlivých titulů). Kupující musí vzít ovšem v potaz, že převod mezi peněžními ústavy může trvat 1-3 dny. Objednávku kupující hradí v CZK. Upozornění: Při každém rozdělení objednávky bude účtováno další poštovné.

5.2. Platební kartou předem – zkontrolujte si prosím, zda disponujete kartou, která umožňuje platby přes internet. Poté stačí vyplnit standardní údaje + spec. kód CVC. Platba, platnost a případná blokace karty budou pomocí kódového protokolu SSL ověřeny. Během několika sekund se dozvíte výsledek. Výhodou placení kartou je nižší poštovné v rámci ČR. Upozornění: Při každém rozdělení objednávky bude účtováno další poštovné.

5.3. Platba kreditem - v případě, že jste registrovaným zákazníkem, který ve svém kontě operuje kreditem, můžete tento kredit kdykoliv využít k zaplacení Vaší objednávky. Jedná se o skvělý komfort, poskytovaný našim registrovaným zákazníkům, kdy nemusíte při přebírání zásilek vytahovat hotovost ani jiný platební prostředek, stačí se správně identifikovat. Upozornění: Při každém rozdělení objednávky bude účtováno další poštovné.

5.4. Upozornění: Při každém rozdělení objednávky bude účtováno další poštovné.

§ 6 Dodací podmínky:

6.1. Obecné podmínky:

6.1.1. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, přesto se prodávající nezavazuje k dodací době, která pak může trvat i několik měsíců, neboť závisí převážně na třetích stranách (dodavatelé).

6.1.2. Obvyklá dodací lhůta u zboží skladem je 2 pracovní dny. Standardní lhůta dodání zboží, které není skladem bývá 10 pracovních dnů. U zboží, které je momentálně nedostupné (zpravidla kvůli vyprodaným zásobám našich dodavatelů) nejsme schopni přesně stanovit dodací lhůtu a dodací lhůta se může protáhnout i na několik měsíců. Ručíme pouze za dodací lhůtu zboží, které máme skladem. Za dodací lhůtu nebo skladovost našich dodavatelů odpovědnost nepřebíráme!

6.1.3. a) Prodávající si vyhrazuje právo stornovat jeden nebo více objednaných titullů v případě, že dojde k nedostupnosti objednaných titulů u dodavatele prodávajícího. Toto ustanovení se týká zejména předvánočních provozů a jiných výjímečných případů!

6.1.3. b) Prodávající si vyhrazuje právo rozdělit objednávku v případě, že nedodrží skladovost deklarovanou na stránkách. V takových případech bude zboží skladem odesláno dříve, ostatní zboží bude odesláno po jeho naskladnění. V takovýchto případech nebude kupujícímu účtováno další poštovné.

6.1.4. Objednávky, které obsahují předobjednávkové tituly doporučujeme uhradit předem kartou nebo převodem. Zboží, které je skladem, Vám v případě nezaplacení předem můžeme blokovat nejdéle 7 dnů. V případě platby předem, kartou, převodem, nebo kreditem, od nás navíc získáváte skladné a úschovné k Vaší objednávce, která čeká na libovolný počet předobjednávkových titulů, ZDARMA! Zboží je pro Vás blokováno, a Vy máte záruku, že s ním nebude jakkoliv manipulováno. V opačném případě, tzn. při platbě dobírkou, je zboží až do jeho zaplacení, stále naším majetkem a jsme oprávněni s ním manipulovat, abychom mohli vyřizovat objednávky, které jsou expedovatelné. V období, kdy bychom měli Vaši předem nezaplacenou objednávku expedovat se může stát, že zboží, které jste viděli v době objednání skladem, skladem již nebude. V krajních případech může být dokonce nedostupné.

6.2. Osobní odběr:

6.2.1. Osobní odběr je služba, zvyšující standard a spokojenost kupujících (zákazníků). K osobnímu odběru je nutná internetová objednávka.

6.2.2. Zboží skladem je připraveno k osobnímu odběru okamžitě po doručení emailového potvrzení objednávky. Standardní lhůta dodání zboží, které není skladem, bývá nejvýše 10 dnů. U zboží, které je momentálně nedostupné (zpravidla kvůli vyprodaným zásobám našich dodavatelů) není provozovatel schopen přesně stanovit dodací lhůtu. Dodání se může protáhnout až na několik měsíců či neurčito.

6.2.3. Provozovatel si vyhrazuje právo objednávky rozdělovat (zpravidla u osobních odběrů) podle dostupnosti jednotlivých produktů (kupující je tudíž povinen zkontrolovat stav svých objednávek před jejich vyzvednutím – volbou „MOJE OBJEDNÁVKY“).

6.2.4. Kupující je povinen si objednané zboží převzít do 7 dnů od vyzvání emailem.

6.2.5. Provozovatel má právo objednávku stornovat v případě nepřevzetí zboží do 7 dnů od prvního vyzvání emailem.

6.3. Doručení:

6.3.1. Prodávající neručí za zásilky, které se ztratily na poště nebo byly odcizeny z poštovní schránky kupujícího. Kupující si je vědom toho, že při objednávaní zboží má možnost za mírný příplatek zvolit jako způsob doručení doporučenou nebo pojištěnou zásilku, a pokud tak neučinil, prodávající neručí za případnou ztrátu zboží.

6.3.2. V případě, že obsah zásilky při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (jde o rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle přání kupujícího buď výměnou či opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3.3. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3.4. Kontrola zásilky:

a. Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

b. Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

6.4. Nepřevzaté zásilky:

6.4.1. V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku či doporučenou zásilku a zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu (poštovné a balné + dodatečné výdaje související s vymáháním pohledávky). V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena za dobírku bude zatížena dvojnásobným poštovným a balným. V případě, že kupující už nemá zájem o objednané zboží, postupuje se podle bodu 2. „Storno objednávky ze strany kupujícího“. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího náleží prodávajícímu částka za realizované poštovné + výdaje nutné k odeslání objednávky, dále si prodávající nárokuje i poplatek za opožděnou platbu za zboží ve výši 1% za každý den v prodlení. V případě nezaplacení těchto výdajů kupujícím, postupuje prodávající tuto pohledávku třetí straně k vymáhání.

§ 7 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

7.1. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s §53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

7.2. Zákazník může od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným na adresu dodavatele nebo doručeným osobně na provozovnu dodavatele.

7.3. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky s datem nákupu a předložit originál či kopii dokladu o koupi zboží.

7.4. Pokud zákazník zboží již převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele nebo je doručí osobně na provozovnu dodavatele, a ten bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu včetně průhledné fólie).

7.5. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

7.6. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

§ 8 Záruka

8.1. Na každé prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného doručení. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo bylo zničeno neodbornou manipulací klienta.

8.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

8.3. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

8.4. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

8.5. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

§ 9 Uplatnění reklamace (reklamační řád).

9.1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů a to písemnou formou (e-mail). Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal. Dodavatel je v takovém případě oprávněn si účtovat manipulační a storno poplatky vyjadřující jeho náklady ve výši 250 Kč.

9.2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou (stranou prodávajícího), bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady (na náklady prodávajícího).

9.3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují) a odešle jej na adresu: reklamace@filmyzastovku.cz, zboží nám poté doručí poštou či osobně na adresu: filmyzastovku.cz, Žitná 49, 110 00 Praha 1.

9.4. V případě komplikací je možné v pracovních dnech od 9:00 – 19:00hod kontaktovat na tel. č: +420 733 799 724 popř. na e-mailové adrese: info@filmyzastovku.cz

9.5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení.

9.6. Prodávající nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím zboží.

§ 10 Ochrana osobních dat

10.1. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

10.2. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu provozovatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují třetí osoby, se kterými je provozovatel ve smluvním vztahu, například externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

§ 11 Ochrana autorských práv

11.1. Veškerý obsah serveru www.filmyzastovku.cz. včetně textu, logotypu, ikon, obrázků, grafické podoby serveru a softwaru je vlastnictvím společnosti 24 Promotions s. r. o. a jejích dodavatelů a je chráněn českými, příp. mezinárodními právními předpisy o ochraně autorských práv.

11.2. Společnost 24 Promotions s. r. o. má výhradní právo k výběru, uspořádání a seskupení veškerého obsahu. I takováto kompilace podléhá ochraně podle příslušných českých a mezinárodních právních předpisů.

11.3. Software použitý na serveru www.filmyzastovku.cz je ve vlastnictví společnosti 24 Promotions s. r. o. nebo dodavatelů příslušného software a je chráněn českými a mezinárodními právními předpisy.

11.4. Obsah serveru www.filmyzastovku.cz a software použitý na tomto serveru může být využíván pouze k nákupu a prodeji výhradně společností 24 Promotions s. r. o.

11.5. Publikování veškerých informací uveřejněných na serveru www.filmyzastovku.cz je zakázáno, pokud k jejich publikování provozovatel neposkytne písemný souhlas.

§ 12 Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

12.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.filmyzastovku.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 8. 2009.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line,v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.